อุดรธานี เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน Udonthani


.
1. อุดรธานี …ศูนย์กลางอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
ปัจจัยหลักสู่ความรุ่งเรืองของทุกอารยธรรมในประวัติศาสตร์ คือความเจริญทางเศรษฐกิจ ด้านสังคม และศิลปวัฒนธรรม
ความเคลื่อนไหวสำคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่ได้เปลี่ยนแปลงอินโดจีนจากพื้นที่แห่งความขัดแย้ง ให้เป็นดินแดนแห่งสันติภาพ และขุมทรัพย์เศรษฐกิจ ทำให้ “จังหวัดอุดรธานี” ซึ่งมีปัจจัยความเจริญเพียบพร้อม และเป็นประตูเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน กลายเป็น “เมืองศูนย์กลางอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง”
.
2. ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
อุดรธานี เป็น หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 หรือ “กลุ่มจังหวัดสบายดี”
มีพื้นที่รวม 34,345 ตารางเมตร มูลค่าการค้าชายแดนรวมประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปี มีเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้หลายช่องทาง ทั้งทางถนน ทางราง และมีสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
.
3. ธรรมชาติ
ด้วยข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ อุดรธานีเป็น “ทำเลทองที่มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่งดงาม” เอื้อต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ทั้ง การเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อยู่ทั่วทุกอำเภอ แต่ละพื้นที่มีความงดงาม ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทั้ง แหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและน้ำตก พื้นที่ป่าและอุทยาน

4. เมืองกีฬา
นอกจากความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม อุดรธานียังเป็น “เมืองกีฬา” และมีปัจจัยครบถ้วนที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้คน ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็น “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ที่มีทั้งความน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน”
.
5. ธรรมะ ศรัทธา
นอกจากเป็นเมืองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ อุดรธานียังเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธา
เป็นจุดหมายสำคัญ ที่ผู้คนทั่วทุกสารทิศ มุ่งมาเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง แสวงหาความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างบุญบารมี
.
6. วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์เมืองอุดรธานีเริ่มต้นขึ้นเมื่อ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรงก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.ศ. 112 แต่พื้นที่แห่งนี้คือดินแดนที่มีรากฐานทางโบราณคดีที่ยาวนาน เป็นที่ตั้งของ “แหล่งอารยธรรมบ้านเชียง” ที่องค์การยูเนสโกให้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกอันดับที่ 359 และยังมีหลักฐานทางโบราณคดีอีกหลายแง่มุม ที่บ่งชี้ว่าความเจริญทางอารยธรรมของอุดรธานีนั้นดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตถึงปัจจุบัน
.
7. แหล่งภูมิปัญญา…พัสตราภรณ์
อุดรธานี เป็นแดนสวรรค์แห่งผู้รักงานพัสตราภรณ์ เป็นแหล่งผลิตสำคัญของงานผ้าพื้นเมือง ที่สร้างสรรค์ด้วยจิตวิญญาณหัตถศิลป์พื้นถิ่น เปี่ยมเสน่ห์ งดงาม มีเอกลักษณ์ ด้วยรากเหง้าภูมิปัญญาจากอดีต และความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
.
8. อุดรธานี…นครแห่งความสุข เมืองแห่งอนาคต
ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวของรากฐานทางประวัติศาสตร์ และความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อุดรธานี จึงเป็น “เมืองศูนย์กลางอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง” ที่มีศักยภาพในทุกมิติ พร้อมเติบโตสู่การเป็น “มหานครแห่งอนาคต” ที่จะรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน